You are here

MemberSite_XML_ResortPages_Accessibility_bg
Accessibility Corporate Statement

Diamond Resorts is committed to providing wonderful holidays for all our members and takes into consideration the needs of those who have a disability or an access requirement.

We have an ongoing program of commitment which consists of:

 • Ensuring we aim to comply with disability discrimination legislation and exceed the requirements (where possible) regarding the refurbishment of our resorts.
 • Making appropriate enhancements to resorts and resort plans.
 • Improving internal awareness and training.
 • Providing accurate information on our website and in our literature, including information on access, available facilities and auxiliary aids.
 • Communicating with our members via regular disability forums and surveys to identify areas for improvement.
 • Producing compliant literature and communicating within the same guidelines.

Please note that we offer you a wide range of complimentary accessories available for your comfort. The resort has a sharps bin and medical waste disposable bags upon request.

We have ADA amenities available. For any guests needing assistance, or if you have any questions/comments regarding the above, please contact us at:

Call: {0}

E-mail: accessrequirements@diamondresorts.com

]]>Accessibility
Accessibility Photo Gallery

{1} информация за достъп и специални нужди]]>

Корпоративно изявление относно лица с увреждания& и достъп

Diamond Resorts се ангажира с осигуряването на прекрасна ваканция за всички наши членове и взема под внимание нуждите на тези с увреждания или изискване по отношение на достъпа.

Имаме текуща програма за ангажираност, която се състои от следното:

 • Да гарантираме, че се стремим да спазваме законодателството относно дискриминация при увреждане и надминаваме изискванията (където е възможно) по отношение на обновяването на нашите курорти
 • Да направим подходящите подобрения на курортите и съоръженията в тях
 • Да подобрим осведомеността и подготовката на вътрешните лица
 • Да осигурим точна информация на нашата уеб страница и в нашите документи, включително информация за достъпа, наличните съоръжения и помощни средства
 • Да общуваме с нашите членове чрез редовни форуми за лица с увреждания и проучвания за идентифициране на области, където е необходимо подобрение
 • Да създаваме документи, които съответстват на това, и да се извършва общуване в рамките на същите насоки.

Ако имате някакви въпроси или бихте искали да направите коментари относно гореспоменатото, моля, свържете се с нас.

Обаждане: {0}

Електронна поща: specialrequirements@diamondresorts.com

]]>


Disability and Access Requirements
Our goal is to make every effort to accommodate the accessibility needs of our guests. While the resort selected is not managed by Diamond Resorts, we request you review the information provided by the resort below:
Whether your request is for an adapted accommodation, assistance equipment or if you have any requests you would like the resort to be aware of prior to your arrival, please take a moment to contact the resort directly prior to arrival.

Content Type: